n00221837-r-b-000 n00221837-r-b-001 n00221837-r-b-002 n00221837-r-b-003 n00221837-r-b-004 n00221837-r-b-005 n00221837-r-b-006 n00221837-r-b-007 n00221837-r-b-008 n00221837-r-b-009 n00221837-r-b-010 n00221837-r-b-011

با بارش شدید باران که با طوفان همراه بود باعث شد تا معابر شهرستان قائم‌شهر دچار آب گرفتگی شوند.