ک دستگاه خودرو پیکان به وقوع پیوست که با تلاش مامورین ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی ساری اطفا شد.