آزادسازی پرندگان به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر در زاغمرز بهشهر

 آزاد سازی پرندگان مهاجر توسط کارشناسان محیط زیست به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر در تالاب لپو زاغمرز مازندران برگزار شد.