با فراگیر شدن و رشد زندگی صنعتی، اندک اندک مشاغلی که زمانی برای خود جایگاهی دارا بودند به بوته فراموشی سپرده شدند.

مشاغلی که روزگاری باعث نام و آوازه خانواده‌ای می‌شدند، در کوتاه مدتی تبدیل به عاملی برای کسر شأن و سرشکستگی افراد و از این‌رو به مرور زمان و رواج فرهنگ غرب به انزوا رانده شدند.

«آهنگری» یکی از مشاغلی است که در استان مازندران به دست فراموشی سپرده شده است.