IMAG4460 IMAG4521 IMAG4528 IMAG4533 IMAG4540 IMAG4547 IMAG4550      IMAG4560
“خدای کشتار” برای اولین بار در آمل به روی صحنه می رود
بازنویسی از نمایشنامه یاسمینا رضا….کارگردانی شیرین نادری مقدم
در سالن مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) آمل
۶ تا ۱۶ اسفند ۹۲