اختتامیه جشنواره ملی برنج کشور در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران برگزار شد و مورد استقبال مناسب کشاورزان قرار گرفت.