اردوی جهادی سه روزه خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روستای محروم گلیج پل از توابع دهستان دو هزار شهرستان تنکابن برگزار شد.