مراسم استقبال از تنها مدال آور مازندرانی در مسابقات جهانی آتش نشانان در کره، پهلوان مهدی قربان نژاد از آتش نشانان ساری

این پهلوان در اولین لحظات حضور خود در ساری از “ابراهیم اسماعیلی” آتش نشان مصدوم ساروی ملاقات کرد و مدال جهانی خود را به گردن وی انداخت.