955_2287 955_2298 955_2306 955_2317 955_2325 955_2327 955_2334 955_2341 955_2342 955_2349 955_2382 955_2386 955_2394 955_2413 955_2416 955_2425 955_2458 955_2485 955_2527 955_2529 955_2531 955_2532 955_2542 955_2564 955_2604 955_2622 955_2643 955_2663 955_2704 955_2723 955_2726 955_2728 955_2733 955_2793 photonews-95dey-shahed-955_2274

افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان شاهد دختران آموزش وپرورش ناحیه یک ساری با حضور مسئولین شهری و استانی در سالن هاشمی نسب برگزار شد.