مهمانسرای ورزشی  شرکت آسایش  با حضور مسئولین  ، مهندس بهروان رییس هیات فوتبال ؛ خلردی  نایب رییس هیات فوتبال ؛  دلیری رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری و ورزشکاران افتتاح شد