جشنواره ملی مرکبات و جشنواره ملی اقوام عشایر از ۱۲ آذر آغاز شده و تا ۱۶ آذر در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان مازندران واقع در قائم شهر ادامه دارد.