جشنواره و نمایشگاه زیست محیطی ” حامی” با حضور خیریه لبخند ایران ما در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افتتاح شد.