فاز نخست کارخانه کمپوست شهرستان تنکابن با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و مسئولان محلی در مرکز انباشت زباله پرده سر افتتاح شد.