اولین ایستگاه فرهنگى خیریه لبخند ایران ما با همکارى سازمان انتقال خون با نام “اهداى لبخند” و با شعار نیاز به خون سالم همیشگى ست,اهدا کننده مستمر بمان طراحى و اجرا شد.