بارش برف در فصل بهار هزارجریب شهرستان‌ بهشهر و  جنگل شهرستان گلوگاه را سفید پوش کرد که گویی زمستان در بهار تکرار شده است.