بازدیداستاندار مازندران از برداشت مکانیزه گندم در روستای کمیشان شهرستان نکا