به گزارش روابط عمومی منطقه دکتر قاسمی عضو منتخب شورای پنجم شهر ساری طی بازدیدی سرزده، از مجموعه فعالیت های شهرداری منطقه یک دیدن کرد .