بازدید استاندار ساراتف فدراسیون روسیه و هیات همراه از بندر نوشهر

استاندار ساراتف فدراسیون روسیه و هیات همراه از بندر نوشهر و نشست نشست با فعالان اقتصادی مازندران بازدید کردند.