استاندار مازندران ازشهرک صعنتی بشل شهرستان قائمشهر بازدید کرد.

 محمد اسلامی استاندار به همراه محمدزاده رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از شهرک صنعتی بشل قائمشهر و کارخانه مازرون فوم این شهرک صنعتی بازدید کردند.