مدیران مدارس میاندورود با همراهی عمادی معاون آموزش و پرورش و هاشمی مدیرعامل مجمع خیرین استان در تور یکروزه از مدرسه غیردولتی مهرگان بابل و بنیاد حریری بابل بازدید کرده و در انتها از خیرین مدرسه ساز آقا وخانم شهسوارانی در سرخرود دیدار کردند.