دانش آموزان مازندرانی در دومین روز حضور خود در مناطق عملیاتی جنوب کشور  از یادمان اروندکنار بازدید کردند.