روسای اتاقهای تعاون سراسر کشور و مدیران اتحادیه شر کتهای تعاونی از پروژه تولید ماهیان خاویاری قره برون در جویبار بازدید کردند.