نخستین کاروان راهیان نور مازندران از یادمان اروند بازدید کردند