بازدید کاروان های بسیج دانشجویی دانشگاههای استان مازندران از یادمان شهدای هفت تپه و مراحل آماده سازی یادمان توسط خادمین