بافت قدیمی واقع در روستای وزوار از توابع شهرستان گلوگاه است