مازندران دیار مردمان خون‌گرم

 ۱۴ آبان به‌عنوان روزی برای شناساندن زبان، لباس و آداب‌ورسوم مازندران و نیز رونق صنعت گردشگری فرهنگی است.