از اوایل آبان‌ماه فصل برداشت محصول دانه روغنی سویا در استان مازندران آغاز شده است.

این محصول به دو صورت بهاره و تابستانه کاشت می‌شود. کاشت تابستانه آن معمولا پس از برداشت گندم انجام می‌پذیرد.