صنعت کشت برنج امروزه در کشور یکی از مهمترین قطب های کسب درآمد و کارآفرینی است به گونه ای که اکنون ایران به عنوان یکی از اصلی ترین کشور های صادرکننده برنج مرغوب در جهان است.