با بارش برف ، بار دیگر منطقه سفیدپوش شده “جوارم” در سوادکوه میزبان عاشقان به طبیعت شد.