بهره برداری از سه طرح همزمان با سومین روز از هفته دولت با حضور استاندارمازندران در بخش مرزن آباد چالوس