تشییع شهید گمنام دفاع مقدس ،همزمان با عزاداری و دسته روی عاشورای حسینی بین روستای سوته و روستای حمیدآباد ساری

برگزارشد.