راننده سمند با انحراف از جاده هراز آمل  و برخورد و تخریب دیوار مغازه کنار جاده جان سالم به در برد .