تصادف مرگبار خودروی سواری با تیر برق در محور محمود آباد به هزار سنگر