به منظور آشنایی شرکت کنندگان در مسابقات شطرنج دختران ، با تاریخ و مناظر دیدنی شهر ساری ، تور یکروزه به همراه خانواده توسط هیئت شطرنج استان برگزار شد.