MHB_9779 MHB_9780 MHB_9783 MHB_9786 MHB_9788 MHB_9789 MHB_9791 MHB_9792 MHB_9794 MHB_9796 MHB_9802 MHB_9804 MHB_9806 MHB_9807 MHB_9809 MHB_9811 MHB_9813 MHB_9814 MHB_9815 MHB_9817 MHB_9818 MHB_9820 MHB_9821 MHB_9823 MHB_9826 MHB_9828 MHB_9831 MHB_9834 MHB_9836  MHB_9895 MHB_9841 MHB_9846 MHB_9850 MHB_9843MHB_9851 MHB_9855 MHB_9864 MHB_9869 MHB_9875 MHB_9838MHB_9881 MHB_9886 MHB_9888 MHB_9890 MHB_9897 MHB_9898 MHB_9899 MHB_9901  MHB_9908 MHB_9910 MHB_9916 MHB_9902MHB_9924 MHB_9931 MHB_9913 MHB_9934 MHB_9943 MHB_9939MHB_9944 MHB_9945 MHB_9949 MHB_9955 MHB_9959 MHB_9960 MHB_9963 MHB_9965 MHB_9967 MHB_9968 MHB_9970 MHB_9974 MHB_9975 MHB_9976 MHB_9979 MHB_9981MHB_9977 MHB_9984 MHB_9985 MHB_9992

جشن سالروز ازدواج امام علی(ع) وحضرت  فاطمه(س) در کانون شهید فهمیده ساری برگزارشد.