جلسه توجیی آموزشی خادمیاران رضوی شهرستانهای ساری و میاندورود به همت نمایندگی استان قدس رضوی در سالن همایش جهاد کشاورزی استان برگزار شد.