بانوی حصیر باف بابلی

روزگاری نه چندان دور، حصیربافی در روستاهای مازندران پیشه ای خانگی و عادی بود و در تمام خانه ها رواج داشت، اما امروز کمتر خانه ای بوی حصیر و ساز و برگش را می دهد و کمتر کسی دست بر تار و پود حصیر می بندد. تصاویر «سارا خاتون باباجانزاده» که او را در روستا به‌نام «جیران خاتون» یا «جیرون خاتون» می شناسند و در حرفه حصیربافی مشغول است را نشان می دهد.