خانه‌های فراموش شده

تقابل سنت و مدرنیته باعث شده که خانه‌های ییلاقی و کوهستانی مازندران در گذر زمان به بوته فراموشی سپرده شود.

خانه‌های که اجزایش از جنس طبیعت بنا شده است، رفته رفته رو به نابودی می‌رود و ساختار زندگی مردمان این روستاها با آن سبک و معماری خاص خانه‌ها دستخوش تغییر و تحول می‌گردد.

اغلب این خانه‌های ریسی یا زیگالی که عمرشان به یکصد سال هم می‌رسد براثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری مورد تخریب قرار می‌گیرد و به نوعی تاریخ کهن این روستاها به تلی از خاک مبدل می‌شود.