img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img9 img10 img11 img12 img13 img14 img15 img16 img17 img18 img19

طوفان شدید شامگاه و صبح جمعه ۱۲ شهریور در روستاهای عبدل آباد، تازه آباد و زاغه آباد آمل، ۸۵۸ خانوار استان مازندران را دچار خسارت کرد. در بررسی اولیه بیشتر خسارت ها مربوط به کنده شدن سقف منازل بوده است. در این حادثه ۷۶ روستای استان نیز درگیر خسارت طوفان و بارش شدید باران شدند.