jpg jpg-1 jpg-2 jpg-3 jpg-4 jpg-5 jpg-6 jpg-7 jpg-8 jpg-9 jpg-10 jpg-11 jpg-12 jpg-13 jpg-14 jpg-15 jpg-16

چشمه های باداب سورت واقع در استان مازندران در سال ۱۳۸۷ به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران ثبت شد این چشمه ها بعد از چشمه پاموک کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است .چشمه های باداب سورت شامل چشمه با آب های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ،بو ، مزه و حجم آب بوده که در کمال ناباوری و بی توجهی مسئولین در معرض خشکسالی قرار گرفته است