نجوای مه با طبیعت در نیمه تیرماه

پس از دو هفته گرمای کلافه‌کننده در خطه مازندران از نیمه تیرماه شاهد کاهش دما و انباشت مه در طبیعت دهستان کوهستان از بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس که این چنین نجوای مه با طبیعت را نشان می دهد.