دومین جشنواره خیرین برتر و مددجویان موفق موسسه خیریه مهرک در جشن مهریزان در ساری برگزار شد.