دومین جشنواره هلی ترشی «پختن رب آلوچه جنگلی» در روستای بالاده بخش چهاردانگه شهرستان ساری برگزار شد.