دومین جشن تجلیل از عوامل و دست اندرکاران هفته نامه تمشکبا حضور  اصحاب رسانه ، مردم و مسئولین در سالن سلمان هراتی شهرستان ساری برگزار شد.