IMG_4491 IMG_4497 IMG_4550 IMG_4556 IMG_4563 IMG_4564 IMG_4572 IMG_4580 IMG_4581 IMG_4584 IMG_4612 IMG_4631 IMG_4678 IMG_4680 IMG_4706 IMG_4721

دومین همایش نظام مهندسی ساختمان مازندران با شهرداران و روسای شوراها اسلامی مازندران در سالن اریکه آریایی آمل  برگزار شد.

دومین همایش نظام مهندسی ساختمان مازندران با شهرداران و اعضای شورای شهرهای استان با محوریت “شناسنامه فنی و ملکی” برگزار گردید.با توجه به اینکه هم افزایی و همراهی کلیه نهادها و سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز در دستیابی به ساز و کار اجرایی در حوزه صنعت ساختمان و اجرای دقیق و درست مجموعه مقررات معماری و شهرسازی و  تحقق توسعه پایدار شهری امری ضروری می باشد لذا دومین همایش نظام مهندسی ساختمان  با شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای استان با هدف همگرایی و همسویی بیش از پیش سازمانهای دخیل در امر ساخت در دستیابی به توسعه پایدار در صنعت ساختمان برگزار شد.