DSCF9820 copy DSCF9821 copy DSCF9823 copy DSCF9824 copy DSCF9825 copy DSCF9826 copy DSCF9827 copy DSCF9831 copy DSCF9834 copy DSCF9839 copy DSCF9842 copy DSCF9843 copy DSCF9844 copy DSCF9846 copy DSCF9849 copy DSCF9851 copy DSCF9852 copy DSCF9853 copy DSCF9855 copy DSCF9857 copy DSCF9858 copy DSCF9861 copy DSCF9862 copy DSCF9864 copy DSCF9865 copy DSCF9868 copy DSCF9869 copy DSCF9871 copy

دیدار صمیمی  با سردار شالیکار فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه ای غدیر شمال به مناسبت سال نو