مردم شهرستان نوشهر و چالوس  با شرکت در راهپیمائی ، اقدامات هنجارشکنانه عده ای را در روز های اخیر در بعضی از شهرهای کشور محکوم کردند.