همگام با سراسر کشور، مردم روزه‌دار برخاسته از شب‌زنده‌داری سومین قدر رمضان سال ۹۷ شهرستان نکا، فضای شهر را از طنین استکبارستیزی و عدالت‌خواهی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین عطرآگین ساختند.