رویش گل‌های وحشی تلکیی (Talkei) در جنگل‌های گلوگاه، رنگ و بوی تازه به طبیعت در خواب رفته، بخشیده است.