شمال گشور با دارا بودن مزارع سرسبز و موهبت عظیم جنگل و مرتع مستعد تولیدعسل است و زنبور داران کلونی‌های زنبور خود را به دامان جنگل برده تا عسلی طبیعی به دست آورند. شانه‌های عسل عمدتا از چوب تبریزی به صورت مستطیل ساخته می‌شود و با سیم مفتول آن را مهیای قراردادن در کندوها می کنند . این تصاویرجنگل عباس‌آباد تهیه شد .